Skip to main content

Pejabat Ketua Pegawai Maklumat
Universiti Teknikal Malaysia Melaka

Pejabat Ketua Pegawai Maklumat (CIO) telah ditubuhkan secara rasminya apabila Pengurusan Universiti bersetuju dengan pengorganisasi Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM), rujuk Pekeliling Pentadbiran Bil.44/2016 bertarikh 6 Oktober 2016. 

Pejabat CIO telah diberi penarafan sebagai Pihak Berkuasa Universiti yang berstatus Pusat Tanggungjawab (PTJ), merujuk kepada Surat Pekeliling Pentadbiran Bil.4/2016 bertarikh 8 Disember 2016. 

Pejabat CIO kini beroperasi di bangunan PPPK terdiri dari 2 Pihak Berkuasa Universiti (PBU) serta lapan (8) tenaga sumber manusia di Bahagian Pentadbiran

Puan Norhazlena Sabtu

Pengarah PPPK

Profesor Dr. Mohd Khanapi Abd Ghani

Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

Profesor Madya Gs. Dr. Asmala Ahmad

Pengarah PADtRIoT

FUNGSI DAN PERANAN

 1. Menyelaras tadbir urus dan operasi pentadbiran pejabat, merangkumi Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia, Pengurusan Mesyuarat, Pengurusan Aset/Stor dan Pengurusan Kewangan.
 2. Merancang, melaksana, menyelaras dan tadbir urus Pengurusan Maklumat dan Informasi Universiti merangkumi Pengurusan Teknologi Maklumat, Pengurusan Pusat Sumber Rujukan dan Repositori dan Pengurusan Penerbitan.
 3. Memantap dan mengukuhkan tadbir urus Pengurusan Informasi dan Maklumat Universiti ke arah pembangunan komuniti berpengetahuan.
 4. Peneraju perubahan melalui penjajaran Pelan Strategik ICT UTeM dan Pelan Strategik UTeM dengan keperluan Pelan Pembangunan Pendidikan Tinggi Nasional.
 5. Bertanggungjawab untuk menyediakan persekitaran Teknologi Maklumat yang dapat memberi sumbangan ke arah kecemerlangan akademik dan kecekapan pentadbiran.
 6. Ketersediaan berfungsi sebagai repositori, rujukan umum dan sebagai satu entiti utama yang khusus dalam menyediakan perkhidmatan rujukan dan perujukan selaras dengan visi dan misi strategik institusi.
 7. Penyebaran dapatan penyelidikan dan penemuan baru ilmuan Universiti melalui penerbitan buku-buku, jurnal dan sebagainya bagi memenuhi keperluan semasa pendidikan tinggi dan memperkayakan koleksi akademik sebagai sumber rujukan.
 8. Penyaluran maklumat secara efektif, kreatif dan inovasi dalam aspek penerbitan, menggunakan kaedah teknologi IT ke arah merealisasikan misi dan visi UTeM.

OBJEKTIF PENSTRUKTURAN

 1. Mengoptimumkan fungsi CIO dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai peneraju perkhidmatan ICT di UTeM. 
 2. Memacu transformasi sebagai salah sebuah sektor awam untuk menerajui digital. lni akan dicapai dengan memanfaatkan teknologi, data dan kecerdasan digital, meningkatkan set kemahiran digital staf dan meningkatkan kualiti perkhidmatan dalam talian. 
 3. Melaksanakan transformasi yang membolehkan UTeM menerima guna teknologi digital dan menggunakan data untuk memodenkan pendekatan pengurusan. Dengan kepimpinan dan strategi yang kukuh dalam memacu transformasi digital, pentadbiran dan pengurusan UTeM akan menjadi lebih tangkas dan proaktif setelah beralih kepada digital sepenuhnya.
 4. Mengurus kemunculan teknologi baharu, data raya, analisis data dan persekitaran digital bagi meningkatkan kemampuan UTeM dalam menyokong penyampaian dan menyediakan perkhidmatan.
 5. Membangunkan bakat digital yang tangkas dan kompeten.
 • BIL STAF PEJABAT CIO
  9
 • Pihak Berkuasa Universiti (PBU)
  2
 • BIL STAF PADtRIoT
  15
 • BIL STAF PPPK
  63© Pejabat Ketua Pegawai Maklumat, Universiti Teknikal Malaysia Melaka.